Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Dunakeszi Sárkányhajó és Önkéntes Tűzoltósportegyesület és Bauer Márton egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Du”) (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett
adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel fennálló tagsági jogviszony létesítését megelőzően a
személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és
adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő tagjaival, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: Dunakeszi Sárkányhajó és Önkéntes Tűzoltósportegyesület
  Adatkezelő elérhetősége: 2120 Dunakeszi, Bródy Sándor utca 7.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Bauer Márton
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@sarkanyhajozz.hu

Adatkezelő cégneve: Bauer Márton egyéni vállalkozó

Adatkezelő elérhetősége: 2120 Dunakeszi, Barátség útja 17. fszt.2
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Bauer Márton
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@sarkanyhajozz.hu

 1. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában
  közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.
  Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú
  kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél
  mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési
  címre.
 2. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén tagsági jogviszonyból
  eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi
  kötelezettségek teljesítése és (iii) sportról szóló 2004. évi I. törvényben valamint a
  Dunakeszi SH ÖTSE Alapszabályban előírt feladatainak és jogi kötelezettségeinek teljesítése
  (tagsági jogviszony keletkeztetése, utánpótlás-fejlesztés, sportesemények
  lebonyolítása, versenyszervezés, versenyekre nevezés, utaztatás)
  jogalapja: (i)jogi kötelezettség teljesítése; (ii) Adatkezelő jogos érdekének
  érvényesítése (i) érintett hozzájárulása
  terjedelme: tagok következő adataira terjed ki: név, anyja neve, lakhely,
  személyi.ig.szám, telefonszám, email-cím, valamint a Dunakeszi SH ÖTSE és Bauer Márton egyéni vállalkozó által szervezett
  versenyen induló sportági versenyzők, edzők adatai: név, anyja neve, lakhely,
  személyi.ig.szám/útlevélszám. A Dunakeszi SH ÖTSE és Bauer Márton egyéni vállalkozó foglalási rendszer üzemeltetéséhez szükséges adatok
  a következők:. A bankszámlaszám(ok), amelyről az utalás érkezik. Számlázási
  cím.
 3. Az Adatkezelő a tag adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
  a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés;
  munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként
  bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Dunakeszi SH ÖTSE és Bauer Márton egyéni vállalkozó felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az
  adattovábbítás címzettje a Dunakeszi SH ÖTSE -vel és vagy Bauer Márton egyéni vállalkozó kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az
  adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Dunakeszi SH ÖTSE és/vagy Bauer Márton egyéni vállalkozó közötti kötelmi jogviszony
  teljesítése.
 4. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a
  tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig tárolja, nem tagok esetében a verseny teljes
  lebonyolításának időtartama alatt tárolja
 5. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
  Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a.) tájékoztatáshoz való jog.
  b.) helyesbítéshez való jog;
  c.) elfeledtetéshez való jog;
  d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e.) adathordozhatósághoz való jog;
  f.) tiltakozáshoz való jog.
 6. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában
  álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét,
  telephelye- in és fióktelepein kamerarendszert működtet.
 7. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
  tapasztalja, hogy a Dunakeszi SH ÖTSE és/vagy Bauer Márton egyéni vállalkozó megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
  jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes
  bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal: http://naih.hu
Cookie settings
Cookies are used on this website. These are needed for the operation of the website or help us to improve the website.
Allow all cookies
Save selection
Individual settings
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Essential (1)
Essential cookies are needed for the basic functionality of the website.
Show cookies